Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

AQUADROM e-Shop

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy Aquadrom e-Shop  prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów i Usług  za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

 2. Właścicielem Sklepu i Sprzedawcą  jest: Aquadrom Sp. z o.o.  z siedzibą : 41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 95A , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000252866  NIP: 6412369031, tel. +48327973600, adres email: sklep@aquadrom.pl (dalej „Sprzedawca” lub  „Aquadrom”).

 3. Regulamin reguluje zasady składania i ewidencjonowania zamówień za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem internetowym: www.sklep.aquadrom.pl.

 4. Regulamin udostępniony jest na stronie www.sklep.aquadrom.pl.

 5. Klient składając zamówienie potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu .

 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych i w takim stanie zostaną dostarczone do Klienta.

 

§2

Zamówienia

 

 1. Do złożenia zamówienia konieczna jest uprzednia rejestracja Klienta w sklepie.

 2. Rejestracja polega na podaniu następujących danych: imię, nazwisko, dane teleadresowe adres email oraz telefon kontaktowy, koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia i pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru lub usługi. Rejestracji dokonuje się jednorazowo na stronie głównej Sklepu bądź w trakcie dokonywania zakupu.

 3. Zamówienia można składać poprzez platformę dostępną na stronie internetowej Sklepu.

 4. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze lub usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru lub usługi, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty                   w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru lub usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający                                w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

   

§ 3

Warunki techniczne korzystania ze Sklepu internetowego i pliki „cookies”

 

 1. W celu spełnienia warunków technicznych koniecznych do współpracy ze sklepem                    i prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Aquadrom Klient powinien posiadać komputer PC, dowolną przeglądarkę, dostęp do internetu oraz aktywne konto e-mail.
 2. Na stronie Sklepu zainstalowane są pliki "cookies". Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików "cookies". Informacje zbierane przy użyciu tej technologii pozwalają dostosowywać świadczone usługi oraz dostarczane treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów odwiedzających Sklep, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie z Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

§4

Płatności

 

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 3. Warunkiem wydania towaru lub zakupu usługi  jest zapłata za towar lub usługę                        i przesyłkę.

 

§5

Dostawa towaru

 

 1. Zamówiony towar lub dokument (bilet, karnet) uprawniający do skorzystania z usługi świadczonej przez Aquadrom wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych wskazanych na stronie www.sklep.aquadrom.pl. (np. Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego  lub firmy kurierskiej) lub udostępniony do odbioru przez klienta w siedzibie Aquadrom – według wyboru Klienta.

 2. Dostawa towaru lub dokumentu uprawniającego do skorzystania z usługi świadczonej przez Aquadrom jest płatna. O koszcie dostawy Klient jest informowany po dokonaniu wyboru sposobu dostawy.

 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Aquadrom .

 4. Wysyłka następuje w ciągu 24 godzin od terminu rozpoczęcia biegu terminu realizacji zamówienia wskazanego w ust. 3 .

 5. Termin dostawy wynosi 3  dni robocze  od momentu wysyłki.

 6. Sprzedawca dostarcza towar lub dokument potwierdzający nabycie usługi Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia

   

§6

Reklamacje

 

 1. Klient  może zgłaszać pisemne reklamacje kierowane na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.  

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Klienta, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację zamówienia bądź inne dane określające działanie Sprzedawcy stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres wskazany przez Klienta jako adres dla doręczeń.

 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.

 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby Aquadrom sp. z o.o. wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego zamówienie, zamówienie przestaje wiązać.

 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta  o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności zostaje dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić nabytą rzecz na adres Aquadrom Sp. z o.o. niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

 6. Informuje się, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy   o prenumeratę;

  - zawartej w drodze aukcji publicznej;

  - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2.  

  § 8

  Spory

   

  Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

  §9

  Ochrona danych osobowych

   

 1. Administratorem danych osobowych jest Aquadrom Sp. z o.o.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupu usług lub towarów.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Aquadrom sp. z o.o.                       w związku z realizacją Zamówień.
 4. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu należytego wykonania przez Operatora Sklepu zawartych umów.
 5. Administrator danych osobowych   przetwarza następujące niezbędne mu dane osobowe Klienta:
 1. imię i nazwisko,

 2. adres zameldowania na pobyt stały,

 3. adres dla korespondencji, jeżeli jest inny niż wskazany adres zameldowania na pobyt stały,,

 4. adres poczty elektronicznej,

 5. numer telefonu kontaktowego,

 6. numer rachunku bankowego,

   

 1. Aquadrom sp. z o.o. zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.), a w szczególności osoba taka ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ww. ustawie.

 1. Aquadrom Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Aquadrom Sp. z o.o. jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Aquadrom Sp. z o.o. lub jeśli Aquadrom Sp. z o.o. otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności                          i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 2. Aquadrom Sp. z o.o. nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z Regulaminu i zakresu udzielonej zgody, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Aquadrom Sp. z o.o. takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy                     o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Aquadrom Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, stosując niezbędne środki ochrony ich danych osobowych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.) oraz aktów wykonawczych.
 4. Aquadrom sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i służą wyłącznie jako materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

§10

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Aquadrom.

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu oraz postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu: www.sklep.aquadrom.pl.

4. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

 

 

Poniżej wzór odstąpienia od zamówienia

 

Numer Zamówienia…………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta:………………………………………

 

Adres:………………………………………………………………

 

Numer telefonu:……………………………………………………

 

 

Aquadrom Sp. z o.o. 

ul. Kłodnicka 95A ,

                                                                               41-706 Ruda Śląska

 

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów/ o świadczenie następującej usługi:

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru …………………………………………………….

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                           …………………………………………………………

 

                                                                                     podpis Klienta i data

 

 

 

Obsługiwane płatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl